Disclaimer » Top Leisure Products « - Top Leisure Products

Terug

Disclaimer

Disclaimer/Gebruiksvoorwaarden
Top Leisure Products te Drachten.


Top Leisure Products Website algemeen

Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Leisure Products.
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Top Leisure Products op internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Top Leisure Products kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
Top Leisure Products is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Top Leisure Products Webshop


Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief 21 % BTW, tenzij anders is aangegeven. De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant.

Top Leisure Products

behoudt zich het recht voor om de inhoud van de webshop zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren. Alle informatie (prijzen, specificaties, afbeeldingen of gegevens van welke aard dan ook) op deze webshop zijn eigendom van Top Leisure Products en mogen derhalve op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Lesiure Products.
Wanneer u de webshop bezoekt, verstrekt u ons wellicht bepaalde persoonlijke gegevens, zodat u van de op deze webshop geboden service gebruik kunt maken. Deze gegevens worden vertrouwelijk opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor Top Leisure Products.
Top Leisure Products wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de webshop en het gebruik hiervan.

Hyperlinks

De website van Top Leisure Products bevat links ( www adressen ) naar websites van andere bedrijven. Indien voor de gelinkte website van dat betreffende bedrijf andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.
Top Leisure Products is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit, dat Top Leisure Products deze links opneemt, betekent niet, dat zij de inhoud van deze websites goedkeurt.

Eigendom

Alle rechten op de webshop en alle informatie op deze website berusten volledig bij Top Leisure Products. Top Leisure Products behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectueel of industriëel eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van Top Leisure Products.

Gebruiksrecht

Top Leisure Products verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan de webshop van Top Leisure Products te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen, welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet, niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om de webshop van Top Leisure Products te kunnen raadplegen of  de webshop in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om de inhoud van de webshop te monitoren of te verveelvoudigen. Dit geldt eveneens voor gegevens, die door  Top Leisure Products wordt ontsloten. Bovendien is het verboden de webshop van Top Leisure Products, al dan niet in delen, integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van de provider voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronisch
berichtenverkeer, dat bestemd is om de werking te verstoren.

Beveiliging

Seoshop ( de webshop-provider en -leverancier van Top Leisure Products) spant zich in om haar websites of de servers, waar haar websites op staan, naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

Plaatsing berichten

De berichten, die de bezoeker van de webshop van Top Leisure Products achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Top Leisure Products te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Top Leisure Products staat er op geen enkele wijze voor in, dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Top Leisure Products is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken, indien hier aanleiding toe is.

Aansprakelijkheid

Top Leisure Products sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met , het gebruik van de webshop  of beursstand, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op de webshop van Top Leisure Products of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf de webshop van Top Leisure Products, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om de webshop van Top Leisure Products te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Top Leisure Products.

Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen, welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de webshop, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden of andere relevante plaats.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Top Leisure Products 9.5 / 10 - 2000 Reviews @ Feedback company
    Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »